Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet: Et medlemskab til Brande Styrke & Motion giver via indlæsning af medlemskort ubegrænset adgang til træningscenteret indenfor åbningstiderne (åbningstider kan findes på www.brandestyrke.dk ). Alle medlemskaber er personlige, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takst. For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet på forlangende af Brande Styrke & Motions personale kunne fremvise billede ID. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal opdateres på medlemmets ”personlige profil” via login på www.brandestyrke.dk. Det er medlemmets ansvar, at Brande Styrke & Motion til hver en tid har medlemmets korrekte oplysninger.

§2. Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Brande Styrke & Motion, som udfærdiger et nyt medlemskort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed: Medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §6. Forudbetalte kontantmedlemskaber udløber ved udgangen af den periode der er betalt for.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales indmeldelsesgebyr og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved kontant oprettede medlemskaber, tilmeldes medlemmet ikke vores abonnementsløsning. Medlemmet kan dog til en hver tid, tilmelde sig vores abonnementsløsning med kreditkort, under medlemmets profil. Ved oprettelse af et online medlemskab tilmeldes aftalen vores abonnementsløsning, og der betales for indmeldelsesgebyr og prisen for den samlede aftaleperiode. Herefter bliver det næste kontingent automatisk trukket fra medlemmets kreditkort efter endt aftaleperiode. Kontingentet der automatisk trækkes, svarer til den tidligere betalte aftaleperiode. Bemærk at Brande Styrke & Motion til enhver tid kan lave prisændringer. Disse ændringer gælder først efter endt aftaleperiode, og medlemmer vil få tilsendt mail om ændringen. Disse ændringer vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i Brande Styrke & Motions lokaler samt på www.brandestyrke.dk.

§5. For sen betaling: Gennemføres den løbende ydelse ved et abonnementsmedlemskab ikke til den aftalte tid, spærres medlemskabet omgående. Dette kan skyldes manglende dækning, nyt kreditkort eller andre årsager. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 14 dage efter medlemskabet er blevet spærret er Brande Styrke & Motion berettiget til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes i Brande Styrke & Motion igen før der igen er tegnet et nyt medlemskab inklusiv det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr. Ovenstående gælder også ved kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med 10 dages varsel til udgangen af en aftaleperiode. Ved opsigelse skal du følgende opsigelsesblanket “Klik her” udskrives, udfyldes og derefter scannes ind og mailes til kalle@brandestyrke.dk. Eller afleveres i centrets postkasse  Ris & Ros eller personligt til et af Brande Styrke & Motions personale. Er alt udfyldt som det skal vil du inden 2-4 hverdage modtage en bekræftelse på opsigelsen på din e-mail, som du har skrevet på din opsigelsesblanket. Det er medlemmets ansvar, at Brande Styrke & Motion til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail og adresse.

§7. Minimums alder for at træne i Brande Styrke & Motion er 12 år. Personer under 15 år skal altid have en voksen med, som har et aktiv medlemskab hos Brande Styrke & Motion. Personer under 18 år kan ikke betale online, og skal have en forælder eller værge som anden betaler.

§8. Fremmøde: Medlemmets medlemskort holdes op foran den terminal, der er monteret på centrets hoveddør, som herefter aktiveres og giver adgang til centret. Husk at alle medlemmer skal registrere deres fremmøde på terminalen, også selvom et andet medlem åbnede døren.

§9. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Brande Styrke & Motion. Brande Styrke & Motion tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger.

§10. Værdigenstande: Brande Styrke & Motion anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Brande Styrke & Motion bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§11. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Brande Styrke & Motion personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Brande Styrke & Motion kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.

§12. Udelukkelse af medlem: Brande Styrke & Motion kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse fra Brande Styrke & Motion side vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Brande Styrke & Motion ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af personlige medlemskort, lovbrud og overtrædelse af ordensreglementet i Brande Styrke & Motion.

§13. Ændring af medlemsbetingelser: Ændringer vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i Brande Styrke & Motions lokaler samt på www.brandestyrke.dk